top of page

A3, K1

靚舞集

Chēng-bú-chi̍p Satsangdance

Hō͘土地ê情批

A Love Letter for the Island

咱隨張雅淳ê月琴聲,跳làng-suh(dance)。
聽彼月琴ê旋律懸懸低低,轉彎踅角,欣賞舞者se̍h來se̍h去,用規身軀ê氣力kap精神和土地接接(chih-chiap)。欣賞在地ê景緻,tī心內,tī外口,chim-chiok看,也sè-jī聽,tī河邊,tī老街,tī大拜拜ê時,看tio̍h--ê kap聽tio̍h--ê,滿滿是這塊島嶼豐富ê光景,雖罔歷史有悲傷也有疼痛,總--是咱猶原愛唱歌跳舞。

來到艋舺,做伙舞出艋舺ê歌詩,共情感thàu放,共人情世事說分明。

聽著月琴高低起伏的旋律,婉轉曲折,欣賞舞者轉圈跳躍,用全身的力氣精神和土地對話。探索不同的風景------內心和外面,仔細聽,仔細看,在海邊、老街、大拜拜的時候......都是這塊島嶼豐富的景色。雖然歷史有悲傷也有疼痛,我們還是要跳舞唱歌。來到艋舺,一起舞出艋舺的詩歌,釋放情感,訴說人情世故。

What we see and listen to is the abundant scenery of the island. Though the history of Taiwan is inevitably sorrowful and painful, we continue to sing and dance.
We dance with beautiful lyrics of the moon instrument. The melody of the moon instrument is sometimes high, sometimes low. The audience is refreshed through watching the performance expressing wholehearted love for the island. We adore the scenery of Taiwan. To see and to listen besides the river, on the street, or during the celebration of Taiwan god’s birthday. What we see and listen to is the abundant scenery of the island. Though the history of Taiwan is inevitably sorrowful and painful, we continue to sing and dance. Let’s come to Báng-kah dancing the songs and poems of Báng-kah. Let’s release our emotion, telling the stories of Taiwan people.

創作者|About Artists

link_FILL0_wght700_GRAD200_opsz48.png
link_FILL0_wght700_GRAD200_opsz48.png

靚舞集Satsangdance chiâⁿ骨力teh kā本土文化ê素材溶入去演出內底,向望透過阮ê舞蹈語言走揣屬於台灣在地文化ê一條路。
靚舞集的風格強調動作的節奏、旋律、力道掌握,以及感官知覺引導;除了動作的精煉,同時也致力於融合本土文化素材,期許以獨特風格的舞蹈語彙,傳遞台灣多元文化融合的開放精神。

CHĒNG BÚ CHI̍P(SatsangDance) was founded in 2015. We strive for combination of native Taiwanese Culture, expecting to transmit the muti-cultural Taiwanese spirit through dance language.

演出團隊|Cast

月琴彈奏:張雅淳
結構編排:Tân, Êng An
舞  者:陳英豪、顏千惠、Tân, Êng An

Musician: CHANG, YA-CHUN
Choreographer:CHEN, YING-AN
Dancer:CHEN, YING-HAU、YEN, Chien-HUI、CHEN, YING-AN

演出場地&時間|Venue&Time

剝皮寮129-131

Bopiliao Historic Block No.129-131

2023/4/22 15:15

糖廍公園

Tanbu Cultural Park

2023/4/23 16:00

bottom of page